šēṭūtu  ( : šēṭūttum ; : šiṭūtu(m) ;)

[Moral life → Feelings]

scorn , disdain , neglect ; [ šēṭūtu leqû / laqa ' u(m)] : to scorn / to spurn (someone) , to turn down ;

See also : šēṭu, šêṭu, šēṭūtu