šuttu  [MÁŠ.GE6 : ]  (n. fem. ; pl. šunātu ; also : [MA.MÚ : ])

[Human → Sleep]

a dream , a reverie ; šuttu amāru / šuttu naṭālu : to dream , to have a dream ; šuttu pašāru : to interpret a dream ; mupašširu(m) šunātim : a dream interpreter ;

Cf. šittu, šuttu parittu, mupaššir šunāti

See also : šā ' ilu, šittu, šuttu, ḫarṭibu, mušuttu

Comparison with other Semitic languages :