anūt akāli

[Feeding]

cutlery / piece of cutlery , a utensil for eating , knives and forks (?) ;

Cf. anūt bēti, anūtu, unūtu

See also : itqūru, anūt akāli, anūt bēti