gammalu  [ANŠE.A.AB.BA : , ANŠE.GAM.MAL : ]

[Animals]

a camel , a dromedary ; féminin : gammaltu : une chamelle ;

Cf. gammaltu, rā ' i gammali

See also : ibilu, udru, gungulīpu, anāqutu

Comparison with other Semitic languages :