adannu

[Time]

1) a term , a deadline , a date , a time ; 2) a period , a cycle , a phase , a tract ; ša adanni : periodical / regular ; šikin adanni : a time-frame ; ūm adanni : a fixed date ;

Cf. adānu, edānu