sakālu (1)  (vb. i/i ; )

G. to acquire, hoard D = G ; sikiltam sakālu : to acquire possessions , to accumulate / to build up wealth (?) ; possessions ;

Cf. sikiltu, sukkulu, musakkiltu