šāqû  [LÚ.ŠU.SILA3.DU8 : , LÚ.KAŠ.LUL : , TIN.LUL : , ŠU.DU8.SILA3.A : , LÚ.SILA3.ŠU.DU8.A : ]  (n.)

[Professions]

giver to drink, butler, cup-bearer ; ; rab šāqê chief cup-bearer [LÚ.GAL.ŠU.SILA3.DU8 : , LÚ.GAL.KAŠ.LUL : , LÚ.GAL.ŠU.DU8.A : ] ; irrigator ; a piece of brewer's equipment

Cf. šaqû, šāqûtu mê, rab šāqê, šāqītu

Variants : šāqiu