mārūtu , mar ' uttu , māruttu  [DUMU : ]  ( : mer ' uttum)

[Human → Family]

: status of son / daughter (legitimate or adopted) , sonship / daughtership (natural or by adoption) , legitimate (or adopted) direct descendance

See also : ina mārūtu nasāḫu, ana mārūtu leqû / šakānu, ana mārūtu nadānu, māru