ziqziqqu  ()

[Sky → Climate]

1) a gale , a gust a boisterous wind , a storm wind , a hurricane (?) / a tornado (?) ; 2) : a personal name ;

Cf. zīqu, ziqziqqiš

See also : mānitu, šāru, šaddû, iltānu, šūtu (2)