šaqû (2)   [NAG : ]  ()

[Feeding → Drink]

1) to give to drink , to serve drinks ; šammu ša muāti šaqû : to poison ; 2) to irrigate , to water , also of the rain : to irrigate ; dimta šaqû : to weep tears , to shed tears ; 3) to soak textile ; 4) to fill a cistern with water ;

Cf. šāqiu, rab šāqê, šaqu, šāqītu, šāqûtu, šīqu (1), šiqītu, mašqû, mašqītu, mašqûtu, mušaqqûm (2)

Comparison with other Semitic languages :