ṣerretu (1)

[Animals → Domestic]

: a nose-rope , a leading-rope ; : a tether , a tethering-rope , a leading-rope for animals , captives , prisoners ; ṣerretu nīšī : control of people ; ṣerretu šamê (erṣeti) : cosmic retaining rope ; ṣerretu šamê : the Milky Way (?) ;

Cf. ṣerratān

Variants : ṣarratu

See also : appatu, pugudātu, katappû, malūṭu, rappu, makṣāru, pagūmu, šummannu, katappû