enna  ()

[Time]

now ; adi (ša) enna / adi muḫḫi (ša) enna : up till now , until now ;

See also : adû, akanni, enna, inanna, ina birīt