dintu (2)  [AN.ZA.GÀR : ]  (dimtu , dindu )

: a watch-tower , the garrison of a tower , a fortified dwelling (Nuzi) : district , estate (centered on stronghold) [bēl dimtu] : (an administrative official) : [GIŠ.AN.ZA.GÀR] wooden siege-tower : (a feature in oil-omens) : une pyramide de crânes

See also : asītu, madgaltu, nāmuru, ṣāpītu, šaddidu, saḫaru, gigunû, siqqurrutu