iṣṣūru rabiu  [MUŠEN.GAL : ]

[Animals → Birds]

a duck , a goose , a gander ;

See also : iṣṣūrtu, iṣṣūru, iṣṣūr ṣēri *, iṣṣūr ḫurri, paspasu, lidānu, parratu, ālitu