(plural noun)

[Country → Fruits]

1) water , waters ; 2) (fruit) juice ; 3) the sap ; 4) a fluid , a liquid ; 5) a broth ; bēt mê : a water-tank ; bēt salā ' mê : (purification ritual) ; kalab mê : an otter ; lā ' i mê : able to swim ; nadbāk mê : a cataract , a waterfall ; sikkak mê : a plug ; ša-mê : aquatic , watery ;

Cf. māmē

See also : mê šqê, dālû