mīnû  ( ; mathematics : [EN.NAM : ] / : also [EN.NA : ])

1) what ? : ina mīnû / : immīnim : with what ? / what with ? ; : immīnê : how , by what means ? ; ana mīnū / : ana ' īni / aššum mīnu / also mīnam : why ? 2) with suffix pronoun : mīnum ša : what is it that ? ; 3) : before a relative clause : mīnu ša / also mīnu kī : whatever , all that ;

Cf. mīnu, mê (2), mīnummê