mūru  [DÙR : ]  (feminine : mūrtu ;)

1) a young animal , a young bull , , a calf , a foal (of a donkey or a horse) ; [mūr mê] : " young animal of the waters" , (an insect) ; 2) (transferred) : king ;

Cf. mīrtum, mīru (1)

See also : mūrnisqu, mūrtu, būru (2)