malê libbāti

[Moral life → Feelings]

anger , wrath ;

Cf. libbāti, šuḫuṭ libbi

See also : nuggatu, ru ' ubtu, šibistu, tēgimtu, uzzatu, uzzu, zinūtu, kimiltu, uggatu, malê libbāti