nūnu  [KU6 : ]  (n.)

[Animals → Fishes]

a fish ; nūn apsê : a freshwater fish ;

Cf. binût nūni

See also : maṣātānu, kulīlu, kulīltu, kamān nūni *, kaqqar bā ' irūti, bā ' iru, bā ' ir nūni, bā ' irūtu, ṣēd nūnē +

Comparison with other Semitic languages :