nigūtu epēšu

[Art → Music]

to hold a musical celebration / festival ; nigūtu / nigûtu šakānu : to make / play music ;

Cf. nagû (2)

See also : nigûtu, nuāru, nuārtu, zamāru, nârūtu, dubdubbu, nargallu