pūt

opposite, in front of, towards
pāḫutu ša pūt GN the governor opposite GN ; pāḫutu ša pūtunni the governor opposite us ; pūt mīni for what purpose ; ina pūt GN opposite GN ; ina pūtuššu opposite him ; ina pūtūʾa opposite me ; ina pūti / ina pūte (adverb) accordingly (see ina pitti)

Cf. ša pūti, pūt, pūt šiddi, ina pūt

See also : pūtiš