pagû (1)  [UGU.DUL.BI : ]  ([UGU.DUL₆.BI])

[Animals → Wild]

: 1) monkey , ape (tribute, art) , (monkey) hair or bone (medecine) 2) designation of a human 3) : (musical instrument)

See also : pagūtu, uqūpu, uqupūtu, udūmu