qebēru   ( : qabāru)

[Human → Death]

:to bury (human,animal, figurine) D : 1) to bury , to wrap up (as if for burial) 2) (liver) : is convoluted (?) Dt : (liver) : is rolled up (?)

Cf. qabāru

See also : qēbiru, qebru, qubūru, qubirtu, qabbiru, naqbaru