ru ' ubtu

[Moral life → Feelings]

anger , wrath ;

See also : libbāti, malê libbāti, nuggatu, ru ' ubtu, šibistu, šuḫuṭ libbi, tēgimtu, uzzatu, uzzu, zinūtu, kimiltu