ruttu

[Human being]

a girlfriend , a female colleague , a female partner ;

Cf. ru'ūtu, rū ' u

See also : ra ' āmu, rāmu, râmu, ru ' āmu, ra' āmu, rā ' imu, ra ' intu, dādu, ruttu, ra ' imtu