Eastern Syriac :ܒܹܗܬܬܵܐ
Western Syriac :ܒܶܗܬܬܳܐ
Eastern phonetic :b ' iht ta:
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English :shame ;
French :honte , vergogne ;
Dialect :Urmiah

See also : ܗܵܝܵܐ, ܢܘܼܟ݂ܵܦܵܐ, ܢܵܟ݂ܘܼܦܵܐ, ܢܟ݂ܵܦܵܐ, ܢܟ݂ܵܦܬܵܐ, ܥܲܝܒܵܐ, ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ, ܨܘܼܡܥܵܪܵܐ, ܒܲܨܘܼܪܘܼܬ݂ܵܐ