Eastern Syriac :ܥܠܵܐ
Western Syriac :ܥܠܳܐ
Root :ܥܠܐ
Eastern phonetic :' e la:
Category :verb
[Industry]
English :transitive verb : to elevate , to lift up , to uplift to raise , to tranfer from a lower place to a higher one , to refloat a boat (?) ;
French :verbe transitif : élever / monter , soulever , hausser , faire monter , hisser , rehausser , renflouer un navire coulé (?) / remonter à la surface (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܠܐ, ܥܘܼܠܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܸܠܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܒܹܝ̈ܥܠܵܘܵܬܵܐ, ܐܝܼܠ, ܐܲܠܵܗܵܐ, ܥܸܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܹܠ, ܥܸܠܸܠ ܓܹܒ, ܥܲܠܠܵܢܵܐ, ܥܸܠܵܝܵܐ, ܥܸܠܹܠ ܐܸܠܬܹܚܬ, ܒܹܝ̈ܥܠܵܘܵܬܵܐ, ܥܵܠܹܐ, ܡܲܥܠܹܐ

See also : ܡܵܪܘܼܡܹܐ, ܡܲܩܘܼܡܹܐ, ܡܵܣܘܼܩܹܐ, ܡܲܪܲܡܬܵܐ

Source : Oraham