Eastern Syriac :ܥܸܠܬܵܢܵܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܥܶܠܬܳܢܳܝܽܘܬܳܐ
Root :ܥܠܠ
Eastern phonetic :il ta: na: ' iu ta:
Category :noun
[Science]
English :causality , causal quality or agency , the relation of cause and effect ;
French :la causalité , la relation causale / de cause à effet ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܠܠ, ܐܝܼܠܬܵܐ, ܥܠܲܠܬܵܐ, ܐܝܼܠܵܢܵܐ, ܥܸܠܬܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܵܐ, ܥܸܠܲܬ, ܥܸܠܬܵܢܵܐ, ܥܸܠܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܥܸܠܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܬܵܢܵܝܵܐ, ܥܸܠܬ݂ܵܐ