Eastern Syriac :ܥܵܫܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :a: ' ši: tha:
Category :noun
[Nature]
English :1) see also ܐܵܫܝܼܬܵܐ ܕܫܘܿܥܹ̈ܐ / ܫܪܵܛܬܵܐ : an avalanche / a snowslide ; 2) the name of a village in Lower Tiari : Ashita ;
French :1) voir aussi ܐܵܫܝܼܬܵܐ ܕܫܘܿܥܹ̈ܐ / ܫܪܵܛܬܵܐ : une avalanche ; 2) nom d'un village en Tiari inférieur : Ashita ;
Dialect :NENA

Cf. ܐܸܫܝܼܬܵܐ ܬܲܠܓܵܝܬܵܐ, ܐܵܫܝܼܬܵܐ ܕܬܲܠܓܵܐ, ܐܵܫܝܼܬܵܐ ܕܫܘܿܥܹ̈ܐ

See also : ܚܙܵܝܬܵܐ

Source : Oraham