Eastern Syriac :ܦܠܵܛܵܐ ܡܕܘܼܟܬܵܐ
Western Syriac :ܦܠܳܛܳܐ ܡܕܽܘܟܬܳܐ
Root :ܦܠܛ
Eastern phonetic :' pla: ṭa:m ' duk ta:
Category :verb
[Human → Body]
English :to dislocate / to be out of proper place , (especially a bone) , to be displaced ;
French :être disloqué / déplacé (os) , ne pas être à sa place (surtout un os) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܠܛ, ܡܦܵܠܸܛ, ܦܵܠܸܛ, ܡܦܵܠܸܛ ܐܵܘܝܘܼܢ, ܦܠܵܛܵܐ, ܡܦܵܠܸܛ ܚܵܠܝܼܨ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ ܙܵܓܲܝܹܐ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ, ܙܵܓܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܙܵܥܝܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܦܠܵܛܬܵܐ, ܦܵܠܲܛܬܵܐ, ܦܠܝܼܛܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ

See also : ܕܘܼܟܬܵܐ