Eastern Syriac :ܦܲܠܸܣܛܝܼܢܵܐ
Western Syriac :ܦܰܠܶܣܛܺܝܢܳܐ
Eastern phonetic :pa lis ' ṭi: na:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Palestine ;
French :la Palestine ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܦܠܸܫܬ, ܦܠܸܫܬܵܝܵܐ