Eastern Syriac :ܨܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܨܒ݂ܳܐ
Root :ܨܒܐ
Category :verb
[Moral life → Will]
English :1) to be willing ; 2) to will , to wish , to prefer , would rather (?) ; 3) to be contented / satisfied / pleased / glad / happy ;
French :1) être d'accord / prêt / disposé / volontaire , accepter , faire volontiers / de bon cœur ; 2) souhaiter , désirer , choisir , préférer ; 3) être content / satisfait ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :savea «satiated» «repu, rassasié»

Cf. ܨܒܐ, ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ, ܨܒ݂ܵܝܬܵܐ, ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܲܨܒ݂ܘܼܝܹܐ, ܡܲܨܒܲܝܬܵܐ, ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ, ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ, ܡܸܨܛܲܒ݂ܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܨܵܒ݂ܹܐ, , ܨܵܒܹܐ

See also : ܗܢܵܐ, ܕܵܘܛܵܠܵܒܘܼܬܵܐ, ܕܵܘܛܵܠܵܒ, ܡܲܢܨܸܚ, ܡܫܲܗܘܸܬ, ܦܩܘܿܕ݂, ܓܒܐ, ܡܝܵܬܹܪ