Eastern Syriac :ܨܵܠܲܝܬܵܐ
Western Syriac :ܨܳܠܰܝܬܳܐ
Root :ܨܠܐ
Eastern phonetic :ṣa: ' lai ta:
Category :noun
[Religion]
English :praying , offering a prayer to the Supreme Being ;
French :la prière / l'action de prier (l'Être Suprême) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܠܐ, ܡܨܲܠܝܵܢܵܐ, ܨܠܘܿ, ܨܠܘܿܬܵܐ, ܡܨܵܠܹܐ, ܨܵܠܘܿܝܹܐ, ܨܠܘܿܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܨܠܘܿܬܵܢܵܝܵܐ