Eastern Syriac :ܪܲܒܟܵܗܢܹܐ
Western Syriac :ܪܰܒܟܳܗܢܶܐ
Root :ܟܗܢ
Eastern phonetic :rab ' kah ni
Category :noun
[Religion → Divination]
English :the Chief Priest / High Priest ;
French :le Grand-Prêtre , le chef des prêtres ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܟܲܗܢܵܐ, ܪܲܒ, ܟܲܗܢܘܼܬܵܐ, ܟܲܗܢܬܵܐ, ܪܝܼܫ ܟܵܗܢܹܐ, ܟܗܢ, ܟܲܗܢܵܝܵܐ