Eastern Syriac :ܩܵܒܘܼܠܹܐ
Western Syriac :ܩܳܒܽܘܠܶܐ
Root :ܩܒܠ
Eastern phonetic :qa ' bu: li:
Category :verb
[Moral life → Will]
English :1) see also ܢܵܣܹܒ݂ / ܩܲܒܸܠ / ܩܵܢܹܐ / ܫܵܩܹܠ / ܡܲܘܕܹܐ : to accept , to receive / to host , to receive with a consenting mind , to welcome , to consent , to receive with favor , to comply to - a rule - (?) , to tolerate (?) , to adopt (?) , to agree , to acknowledge / to recognize a government ... ; Rhétoré ; ܣܲܒ݂ܪܘܿ ܗܵܘ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܢܵ̈ܬ݂ܝܵܬ݂ܐ ܦ̈ܪܝܼܡܹܐ ܒܸܕ ܢܵܚܸܬ ܠܐܵܩܘܿܫ ܩܒܘܼܠܼܘܼ ܠܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ : ܡܸܣܟܝܼܢܵܐ : Sawro, with the ears cut off, will go to Al Qosh, receive him with friendship, poor man ; 2) transitive ; see also ܫܲܪܸܪ / ܙܲܕܸܩ / ܩܲܒܸܠ ; bill ... : to adopt , to pass , to confirm , to accept , to vote for / to approve , to endorse ;
French :1) voir aussi ܢܵܣܹܒ݂ / ܩܲܒܸܠ / ܩܵܢܹܐ / ܫܵܩܹܠ / ܡܲܘܕܹܐ : accepter , accueillir / héberger / souhaiter la bienvenue , donner son accord , consentir , approuver , adhérer à (idée) , s'accommoder de , tolérer , autoriser -méthode de paiement- , convenir , se soumettre à (règle) , recevoir avec faveur / reconnaître un gouvernement ... , adopter ; Rhétoré ; ܣܲܒ݂ܪܘܿ ܗܵܘ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܢܵ̈ܬ݂ܝܵܬ݂ܐ ܦ̈ܪܝܼܡܹܐ ܒܸܕ ܢܵܚܸܬ ܠܐܵܩܘܿܫ ܩܒܘܼܠܼܘܼ ܠܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ : ܡܸܣܟܝܼܢܵܐ : Sawro, aux oreilles coupées ira à Al Qosh, recevez-le avec amitié, le pauvre ; 2) transitif ; voir aussi ܫܲܪܸܪ / ܙܲܕܸܩ / ܩܲܒܸܠ ; projet de loi ... : adopter , faire passer / entériner , approuver , promulguer / accepter / faire accepter , confirmer / voter pour / se prononcer pour / être partant pour / être pour / parrainer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܒܠ, ܩܒܵܠܵܐ, ܩܵܒܵܠܵܐ, ܩܘܼܒܵܠܵܐ, ܩܘܼܒܵܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܩܵܒܘܿܠ, ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܵܐ, ܡܲܩܒܘܼܠ, ܡܲܩܒܸܠ, ܡܩܲܒܠܵܢܵܐ, ܡܩܵܒܲܠܬܵܐ, ܡܩܵܒܸܠ, ܩܒܵܠܵܐ, ܩܵܒܲܠܬܵܐ, ܩܘܼܒܵܠܵܐ, ܩܘܼܒܵܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܩܵܒܸܠ, ܩܲܒܠܵܢܵܐ, ܩܲܒܲܠܬܵܐ

See also : ܣܲܝܒܸܪ, ܥܒ݂ܲܕ ܫܲܠܡܘܼܬܵܐ, ܢܣܒ, ܢܣܵܒ݂ܵܐ, ܟܒܠ, ܚܵܕܹܐ, ܚܕܵܝܵܐ, ܚܕܝܼ, ܡܲܘܕܹܐ, ܡܲܘܕܘܼܝܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun