Eastern Syriac :ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ
Root :ܩܕܡ
Eastern phonetic :qad ' ma: i:t
Category :adverb
[Numbers]
English :firstly , in the first place , beforehand , in advance , before anything else , to start with , first of all , primarily , imprimis , foremost , by taking the lead / by initiating action / by taking action / by making the first move / by taking the initiative , ahead (?) , in front (?) , forth (?) ; ܩܲܕܹܐ ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ : to preoccupy / to take possession beforehand or before others ; ܬܵܩܹܠ ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ : to prepay / to pay for in advance ;
French :premièrement , en premier , d'abord / tout d'abord , en premier lieu , primo , au début , au préalable , avant tout / avant toute chose / avant autrui , en avant / devant , en prenant les devants / en avance , par anticipation , en prenant l'initiative / en devançant autrui ; ܩܲܕܹܐ ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ : prendre possession en avance / préoccuper , occuper un lieu ... en avance ou avant autrui , se prépositionner dans / à ; ܬܵܩܹܠ ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ : prépayer , payer par anticipation ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܕܡ, ܩܲܕܡܵܐ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܲܕܝܼܡܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܩܕܵܡܵܐ, ܩܲܕܡܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ, ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܕܝܼܵܐ, ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ, ܕܡܸܢ ܩܕܵܡ

See also : ܬܪܲܝܵܢܵܐܝܼܬ݂, ܬܠܝܼܬܵܐܝܼܬ݂, ܪܒ݂ܝܥܵܐܝܼܬ݂, ܫܸܪܫܵܢܵܐܝܼܬ, ܐܲܨܠܵܐܝܼܬ, ܫܲܪܘܵܐܝܼܬ, ܒܪܵܫܝܼܬ, ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ

Source : Oraham, Bailis Shamun