Eastern Syriac :ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ
Western Syriac :ܐܳܙܝܳܬ ܝܳܗܒ݂ܳܠܬܳܐ
Root :ܝܗܒ
Eastern phonetic :az ' iat ia ' val ta
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English :1) an annoyance , the act of giving trouble / causing vexation or discomfort ; 2) the state of being annoyed ; 3) a disturbance , a molestation ;
French :1) ennui, le fait de créer , poser un problème / une gêne / un inconfort / un dérangement ; 2) le fait d'être ennuyé / dérangé ; 3) un dérangement , un trouble ;
Dialect :Urmiah
Persian :اذيت دادن

Cf. ܝܗܒ, ܝܗܵܒ݂ܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ

See also : ܫܓ݂ܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܬܟ݂ܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܒܘܼܗܵܒ݂ܵܐ, ܟܬܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܡܒܲܕܒܕܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܛܲܪܦܘܼܬܵܐ, ܪܗܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ