Eastern Syriac :ܩܲܪܵܣܵܐ
Western Syriac :ܩܰܪܳܣܳܐ
Eastern phonetic : qa ' ra sa
Category :noun
[Transport → Surface]
English :a chariot (two-wheeled vehicle) ;
French :un char (véhicule à deux roues) ;
Dialect :Urmiah

See also : ܡܲܪܟܒ݂ܵܐ, ܟܵܐܠܹܣܟܵܐ, ܗܲܢܝܘܼܟܵܐ, ܦܓܵܕܵܐ