Eastern Syriac :ܩܲܫܵܛܵܝܵܐ
Western Syriac :ܩܰܫܳܛܳܝܳܐ
Root :ܟܫܛ
Eastern phonetic :qaš ' šat ṭa ya:
Category :noun
[Army → Military]
English :an archer , a bowman , one skilled in archery / use of the bow and arrow ;
French :un archer , un expert au tir à l'arc ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܟܲܫܵܛܘܼܬܵܐ, ܩܸܫܬܵܐ ܕܥܢܵܢܵܐ, ܟܲܫܛܵܐ, ܩܸܫܬܲܝ ܡܵܪܲܢ, ܟܲܫܵܛܵܐ, ܩܸܫܬܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟ݂ܹܐ, ܩܸܫܬܵܢܵܝܵܐ, ܩܸܫܬܵܐ, ܟܫܬ, ܟܫܵܛܵܐ, ܩܸܫܲܬ ܪܵܡܵܐ

See also : ܡܪܲܦܵܢܵܐ, ܡܪܵܦܹܐ