Eastern Syriac :ܒܠܵܐ
Western Syriac :ܒܠܳܐ
Root :ܒܠܐ
Eastern phonetic :' bla:
Category :preposition
English :without , for want of , for the lack of , without the support of , if not by , because of not ; ܡܸܢ ܒܠܵܐ : without ; Salamas : ܠܵܐܒ ; Classical Syriac : ܡܸܢ ܒܠܲܝ ; ܒܠܵܐ ܕܝܼܸܗ : without me ; ܐܝܼܢܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝ݇ ܐܵܗܵܐ ܒܸܕ ܒܲܣܡܵܚܠܵܗ̇ ܒܠܵܐ ܡܲܒܨܵܪܬܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܓܲܠܓܵܡܸܫ؟ : but how (shall we ) remedy this without / if not by curtailing / thwarting Gilgamesh's power ? ;
French :sans , par manque de , faute de , sans l'aide de , si ce n'est / à moins de / à moins que ; ܡܸܢ ܒܠܵܐ : sans ; Salamas : ܠܵܐܒ ; Classical Syriac : ܡܸܢ ܒܠܲܝ ; ܒܠܵܐ ܕܝܼܸܗ : sans moi ; ܐܝܼܢܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝ݇ ܐܵܗܵܐ ܒܸܕ ܒܲܣܡܵܚܠܵܗ̇ ܒܠܵܐ ܡܲܒܨܵܪܬܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܓܲܠܓܵܡܸܫ؟ : mais comment y remédier sans réduire / à moins entamer la puissance de Gilgamesh ? ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܠܐ, ܒܠܵܝܵܐ, ܒܸܠܝܵܐ, ܒܠܵܐ, ܒܵܠܹܐ, ܒܠܵܝܵܐ, ܒܲܠܝܵܐ, ܒܠܲܝ

Variants : ܠܵܐܒ

See also : ܒܝܵܐܒܝܼ, ܒܝܲܕ, ܠܘܵܬܵܐ, ܒܝܼ, ܒܹܝ, ܒܸܐ, ܒܠܵܐ, ܥܲܡ, ܨܪܵܟܵܐ, ܙܘܼܠܗܵܙܵܐ, ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ, ܩܸܨܘܼܪ

Ma'alula : "billa" / ܒܸܠܵܐ ?

Ma'alula : "billa" / ܒܸܠܵܐ ?

Source : Oraham, Maclean