Eastern Syriac :ܪܝܼܫ ܟܵܗܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܪܺܝܫ ܟܳܗܢ̈ܶܐ
Root :ܟܗܢ
Eastern phonetic :' ri:š ' ka:h ni:
Category :noun
[Religion]
English :the High-Priest , the Chief-Priest ;
French :le grand-prêtre ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܪܝܼܫ, ܪܲܒ ܟܵܗܢܹܐ, ܟܲܗܢܵܐ, ܟܲܗܢܘܼܬܵܐ, ܟܲܗܢܬܵܐ, ܟܗܢ