Eastern Syriac :ܪܝܼܫ ܣܵܗܕܹܐ
Western Syriac :ܪܺܝܫ ܣܳܗܕܶܐ
Root :ܣܗܕ
Eastern phonetic :' ri:š ' sa:h di
Category :noun
[Religion]
English :the protomartyr , the first Christian martyr in any country (Stephen in Palestine) , the first martyr (in any cause) ;
French :le premier martyr chrétien dans n'importe quel pays (Etienne en Palestine) , le martyr (de n'importe quelle cause) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܗܕ, ܣܵܗܹܕ, ܣܵܗܕܵܐ, ܒܹܝܬ ܣܵܗ݇ܕܹܐ, ܣܗܵܕܵܐ, ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ, ܣܵܘܗܕܵܐ