Eastern Syriac :ܬܘܼܪܵܨ ܡܲܡܠܠܹܐ
Western Syriac :ܬܽܘܪܳܨ ܡܰܡܠܠܶܐ
Root :ܡܠܠ
Eastern phonetic :' tu ras ' mam ' leh:
Category :noun
English :grammar , grammatics ;
French :la grammaire ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܡܠܠ, ܡܲܠܵܠܵܐ, ܡܵܠܵܠܵܐ ܕܝܼܕܵܐ , ܦܪܵܣ ܡܵܠܵܠܵܐ , ܡܸܠܠܵܐ, ܡܲܠܵܠܘܼܬܵܐ, ܡܲܡܠܠܵܐ, ܡܲܡܠܠܘܼܬ ܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܬܵܐ ܕܡܲܡܠܠܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬ ܡܲܠܠܘܼܬܵܐ, ܫܸܥܝܵܐ ܕܡܸܠܠܹܐ

See also : ܓܪܲܡܵܛܝܼܩܵܐ, ܓܪܲܡܲܛܝܼܩܝܼ, ܓܪܲܡܲܛܝܼܩܝܼ, ܓܪܲܡܡܵܛܝܼܩܵܝܵܐ, ܓܪܲܡܡܵܛܝܼܩܝܼܵܬܵܐ, ܓܪܲܡܡܲܛܝܼܩܝܼ