Eastern Syriac :ܫܝܵܪܵܐ
Western Syriac :ܫܝܳܪܳܐ
Eastern phonetic :' šia: ra:
Category :verb
[Science → Physical sciences]
English :1) Oraham ; transitive verb : to kindle , to set on fire , to set fire to , to cause to start burning , to ignite , to inflame , to light ; 2) Bailis Shamun ; intransitive ; see also ܥܵܢܹܐ / ܗܲܕܪܸܠ / ܫܵܐܹܪ / ܩܲܢܩܸܢ / ܙܵܡܹܪ : to sing , to produce musical tones with the voice , to produce songs , figurative sense ; wind, arrow, ...? : to sing (?) / to whizz (?) , ears : to sing (?) ;
French :1) Oraham ; verbe transitif : allumer , enflammer , mettre le feu à , faire brûler , embraser ; 2) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܥܵܢܹܐ / ܗܲܕܪܸܠ / ܫܵܐܹܪ / ܩܲܢܩܸܢ / ܙܵܡܹܪ : chanter , fredonner une chanson , chantonner , entonner un chant , sens figuré ; vent, flèche, ...? : siffler (?) / passer en sifflant (?) , oreilles : bourdonner (?) / tinter (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܓ݂ܵܪܵܐ, ܫܝܵܪܬܵܐ, ܫܓ݂ܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܫܲܓ݂ܵܪܘܼܬܵܐ, ܫܝܵܪܵܐ, ܫܓ݂ܵܪܬܵܐ, ܡܲܫܸܓ݇ܪ, , ܫܓܲܪ, ܫܵܐܹܪ

See also : ܨܪܵܚܵܐ, ܛܵܦܘܼܝܹܐ, ܡܲܠܗܘܼܝܹܐ, ܥܵܢܹܐ, ܥܢܵܝܵܐ, ܫܵܐܹܪ, ܫܝܵܪܵܐ, ܩܲܢܩܸܢ, ܩܲܢܩܘܼܢܹܐ, ܙܵܡܹܪ, ܙܡܵܪܵܐ, ܗܲܕܪܸܠ, ܗܲܕܪܘܼܠܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun