Eastern Syriac :ܒܹܢܦܵܪ
Western Syriac :ܒܶܢܦܳܪ
Eastern phonetic :' bin par
Category :noun
[Government]
English :a crown ;
French :une couronne ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܒܘܼܢܦܹܪܵܐ, ܒܲܢܦܹܪܵܢܵܐ, ܡܒܲܢܦܸܪ, ܒܲܢܦܘܼܪܹܐ

See also : ܟܠܝܼܠܵܐ, ܟܠܝܼܠܵܢܵܝܵܐ, ܩܲܙܡܵܐ, ܬܵܓ݂ܵܐ, ܬܵܐܓ̰, ܬܵܓ̰, ܩܲܙܡܵܐ, ܚܘܼܕܵܐ, ܟܘܼܠܵܠܵܐ, ܩܘܼܒܬܵܐ, ܐܵܘܬܵܓ݂ܬܵܐ, ܡܟܲܠܸܠ, ܬܓܓ