Eastern Syriac :ܒܲܢܦܹܪܵܢܵܐ
Western Syriac :ܒܰܢܦܶܪܳܢܳܐ
Eastern phonetic :ban pi ' ra na
Category :noun
[Government]
English :a crowner ;
French :celui qui couronne , un coronateur / intrôniseur ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܒܹܢܦܵܪ, ܒܘܼܢܦܹܪܵܐ, ܡܒܲܢܦܸܪ

See also : ܟܠܝܼܠܵܐ, ܟܠܝܼܠܵܢܵܝܵܐ, ܬܵܓ݂ܵܐ, ܬܵܐܓ̰, ܬܵܓ̰