Eastern Syriac :ܫܡܵܗܵܝܵܐ
Western Syriac :ܫܡܳܗܳܝܳܐ
Root :ܫܡܐ
Eastern phonetic :šma: ' ha: ia:
Category :adjective
[Humanities → Language]
English :nominal , pertaining to the nature of a noun , titular (?) ; feminine : ܫܡܵܗܵܝܬܵܐ : nominale , substantive ;
French :nominal , de nom , substantif , ayant la nature d'un nom , titulaire (?) ; féminin : ܫܡܵܗܵܝܬܵܐ : nominale , substantive ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܡܵܐ, ܫܸܡܵܐ, ܫܘܵܐ ܫܡܵܐ, ܫܘܼܡܵܗܵܐ, ܡܫܲܡܗܵܐ, ܡܫܲܡܗܘܼܬܵܐ, ܫܡܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ, ܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ, ܫܡܵܐ ܟܢܘܿܫܝܵܝܵܐ, ܫܡܵܐ ܡܚܲܘܝܵܢܵܐ, ܫܡܵܐ ܡܸܬܪܲܓ݂ܫܵܢܵܐ, ܫܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ, ܫܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ, ܫܡܵܗܵܐ, ܫܡܵܗܵܐܝܼܬ, ܫܲܡܗܘܼܢܹܐ, ܫܡܵܗܵܝܘܼܬܵܐ

Variants : ܫܡܵܗܵܝܬܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun