Eastern Syriac :ܫܲܦܝܼܪ ܛܘܼܗܡܵܐ
Western Syriac :ܫܰܦܺܝܪ ܛܽܘܗܡܳܐ
Root :ܫܦܪ
Eastern phonetic :' ša pir ' ṭu:h ma:
Category :adjective
[Human → Family]
English :well-born , born of a family of good / noble / high standing , well-connected (?) , born into the upper class ;
French :bien-né , de bonne famille , né dans une famille noble / de qualité / de classe aisée / qui a des relations (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܦܪ, ܫܲܦܝܼܪܵܐ, ܛܘܼܗܡܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܓܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܛܲܟ݂ܣܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܦܲܐܝܘܼܬܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܫܘܼܦܲܪܕܝܼܩܵܐ, ܫܘܼܦܪܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܡܵܪܹܐ ܐܘܼ̰ܓܵܚ, ܡܵܪܹܐ ܐܵܘ̰ܓܵܓ, ܡܵܪܹܐ ܐܘܼ̰ܓܵܓ