Eastern Syriac :ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܓܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܓܰܒ݂ܪܽܘܬܳܐ
Root :ܫܦܪ
Eastern phonetic :ša ' pi: rut ge ' ru: ta:
Category :noun
[Human being]
English :manliness , having qualities becoming to a man , virility , developed manhood ;
French :la virilité , la masculinité , l'âge d'homme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܦܪ, ܫܲܦܝܼܪܵܐ, ܫܘܼܦܪܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܫܲܦܝܼܪ ܛܘܼܗܡܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܛܲܟ݂ܣܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܦܲܐܝܘܼܬܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܫܘܼܦܲܪܕܝܼܩܵܐ, ܫܘܼܦܪܵܢܘܼܬܵܐ