Eastern Syriac :ܬܲܡܸܙ
Western Syriac :ܬܰܡܶܙ
Root :ܬܡܙ
Eastern phonetic :' tam miz
Category :adjective
[Human → Hygiene]
English :1) transitive : to purify , to make pure ; 2) Urmiah ; adjective : = ܬܲܡܝܼܙ ; 3) transitive ; see also ܚܵܡܹܐ / ܩܲܡܸܡ / ܟܵܢܸܫ / ܓܲܠܕܹܐ : to scavenge / to remove dirt or refuse from an area, a street ... artillery : to swab (?) ; 4) transitive ; see also ܫܲܦܹܐ / ܟܲܦܸܪ / ܡܵܪܹܩ / ܡܵܫܹܐ / ܫܵܐܹܦ / ܦܵܪܹܟ݂ / ܡܵܪܹܕ / ܣܲܩܸܠ : to scour , to scrub clean / to rub hard with rough material for cleansing , to remove by rubbing hard , to clean by purging , to remove dirt and debris , to free from foreign matter or impurities , to clear / to dig / to remove as if by a powerful current of water ;
French :1) verbe transitif : purifier , rendre pur ; 2) Ourmia ; adjectif : = ܬܲܡܝܼܙ ; 3) transitif ; voir aussi ܚܵܡܹܐ / ܩܲܡܸܡ / ܟܵܢܸܫ / ܓܲܠܕܹܐ : ébouer , balayer / nettoyer / enlever les ordures dans une rue ... , artillerie : écouvillonner (?) , gaz brûlés ... balayer / évacuer / refouler (?) / expulser (?) ; 4) transitif ; voir aussi ܫܲܦܹܐ / ܟܲܦܸܪ / ܡܵܪܹܩ / ܡܵܫܹܐ / ܫܵܐܹܦ / ܦܵܪܹܟ݂ / ܡܵܪܹܕ / ܣܲܩܸܠ : décaper , récurer / retirer / enlever / nettoyer en frottant fort / frotter fort , décrasser , purger / nettoyer au moyen d'une forte circulation d'eau / vidanger , ramoner un conduit ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܡܙ, ܬܲܡܝܼܙ, ܬܵܡܹܙ, ܬܡܵܙܵܐ, ܬܲܡܘܼܙܹܐ, ܬܲܡܲܙܬܵܐ

See also : ܢܵܩܹܕ, ܣܲܢܸܢ, ܟܵܦܹܪ, ܡܵܪܹܩ, ܡܲܫܝܸܓ݂, ܫܵܐܹܓ݂, ܕܟ݂ܵܐ, ܕܵܟ݂ܹܐ, ܡܕܲܟܘܿܝܹܐ, ܢܲܩܸܕ, ܚܵܡܹܐ, ܚܡܵܝܵܐ, ܟܵܢܹܫ, ܟܢܵܫܵܐ, ܓܲܠܕܹܐ, ܓܲܠܕܘܼܝܹܐ, ܩܲܡܸܡ, ܩܲܡܘܼܡܹܐ

see ܕܲܟܹܐ

voir ܕܲܟܹܐ

Source : Oraham, Maclean, Bailis Shamun